Behöver man bygglov för att installera fettavskiljare?

Behöver man bygglov för att installera fettavskiljare? Nej, i de flesta fall så krävs det inget bygglov för att installera en fettavskiljare.

Reglerna skiljer sig emellertid åt beroende på vilken kommun man tillhör och således så måste du som ägare till en verksamhet där en fettavskiljare måste användas utgår från var den verksamheten ligger. Du kommer att behöva göra en anmälan och invänta ett startbesked innan din fettavskiljare kan installeras.

Först och främst så ska vi titta närmare på vilka verksamheter som behöver en fettavskiljare - och varför en sådan behöver installeras. Våra avloppssystem är dimensionerade för att ta emot spillvatten och inte fett. I mindre mängder - som exempelvis för privata hushåll - så klarar avloppssystemen i Sverige av visst fettsvinn.

Fettavskiljare separerar fett från vatten

Det är när det handlar om större mängder av fett som man måste ha en fettavskiljare. Fettet riskerar annars att lägga sig som proppar i avloppssystemet - det ger i sin tur en ökad risk för omfattande skador då vattnet inte tar sig genom dessa. Det kan exempelvis leda till att källaröversvämningar äger rum, eller att avloppsrör spricker i samband med kyla. Oavsett vilket så bär åtgärderna stora kostnader.

En fettavskiljare separerar fett från spillvattnet och skapar därmed också mindre belastning på avloppssystemen i Sverige. Det är något som i sin tur leder till färre risker- och kostnader då slitaget blir avsevärt mycket mindre.

Vilka branscher behöver en fettavskiljare?

Branscher och verksamheter som dagligen hanterar större mängder av fett måste enligt lag ha en fettavskiljare - anpassad mot den egna verksamheten och mot det egna behovet - installerad. Det kan som exempel handla om caféer, restauranger, gatukök, bagerier och om storkök. Men, det kan även handla om exempelvis hotell, om förskolor, om äldreboenden och om dagliga verksamheter. Även slakterier berörs av kraven.

Där en större mängd av dagligt fett riskerar att - exempelvis i samband med diskning - hamna i avloppssystemen så ska en fettavskiljare finnas. Tumregeln är att om mer fett hanteras än hos en vanlig flerbarnsfamilj så ska en fettavskiljare finnas installerad.

I samband med att du exempelvis ska starta ett café - där kravet på fettavskiljare alltså finns - ska du anmäla detta till Stadsbyggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Fettavskiljarens tekniska utformning ska dessutom godkännas av VA-verken innan man får börja använda den. Innan fettavskiljaren kan tas i bruk så ska den testas och godkännas. Den ska dels flödestestas och dels också vara typgodkänd.

En fettavskiljare är idag mer nödvändig än tidigare. Idag använder vi betydligt mer fett i samband med matlagning än vad fallet var för ett tjugotal år sedan. Våra avloppssystem är inte dimensionerade för dessa mängder och därför är också kraven på fettavskiljare så pass omfattande. Det är inte omöjligt att kraven i fråga kommer att skärpas ytterligare och att fler verksamheter och branscher kommer att inkluderas.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
20 Jan 2021