Fettavskiljare

Effektiv fettavskiljning för stora som små avloppssystem | 010-455 24 61

TA HAND OM FETTRESTER
PÅ RÄTT SÄTT

Fettavskiljare för korrekt avfallshantering – stora och små verksamheter

Den som bedriver verksamhet kopplad till livsmedel i någon form vet att det ställs krav på att en fettavskiljare kopplas till avloppssystemet. Vi erbjuder fettavskiljarsystem anpassade till just er verksamhet och ser till att ni får en avsklijare som lever upp till de hårt ställda hanteringskraven. Vi levererar idag fettavskiljare till stora aktörer inom exempelvis café- och restaurangbranschen, storkök samt livsmedelsindustrin. Vi levererar fettavskiljaren färdig för anslutning med markrör. 

På denna sida kan ni läsa mer om våra fettavskiljare samt om de krav som ställs på korrekt fetthantering. Kontakta oss för mer information och för att få offert på en passande anläggning till er verksamhet. Ni når oss enklast via formuläret här på sidan.

Vad är en fettavskiljare?

Kortfattat beskrivet är en fettavskiljare ett aggregat som separerar fett från vatten. I verksamheter som handhar livsmedel brukar det produceras avloppsvatten som innehåller såväl smutsvatten som fettrester och matrester. Fettavskiljaren kombineras gärna med en tank för uppsamling av matavfall. På detta sätt får ni ett enhetligt system för att ta hand om de restprodukter som kommer ut med avloppsvattnet.

Vår produkt kommer komplett levererad med fettnivålarm och körbar betäckning för tung trafik. Kan anläggas i asfalterad yta men även i grus eller gräsyta. Vi har ett komplett sortiment från 2-15 l/s enligt Europastandarden SS-EN 1825, även större avskiljare kan levereras. Begär offert!

Lagkrav på korrekt hantering

Krav på att installera fettavskiljare finns för alla verksamheter där en förhöjd mängd fett kan tänkas åka ut med avloppsvattnet. Framför allt är det företag i livsmedelsbranschen som berörs av detta, men det kan även komma att appliceras på andra verksamheter. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller för dig och vilka andra typer av utrustning utöver fettavskiljare som du kan behöva i din verksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda VA-lösningar i betong och rådgivning för dig som är osäker.

Stadens avloppsnät tar i vanliga fall hand om rening av spillvatten från hushåll och industri, men när fettnivån överstiger det normala krävs större insatser i form av fettavskiljare.

fettavskiljare för restaurang

Därför ska en fettavskiljare installeras

En fettavskiljare installeras för att man ska undvika att det blir stopp i avloppssystemen, både i de egna lokalerna och i det kommunala avloppsnätet. I verksamheter som exempelvis restauranger åker stora mängder fett ut med diskvattnet, även om man försöker samla upp huvudparten innan man diskar.

"Verksamheter inom livsmedelsnäring som bedriver en kommersiell verksamhet ska ha en fettavskiljare installerad. En sådan verksamhet avger mer fett till avloppet än ett normalt hushåll."

Fett har en lägre densitet än vatten. Det innebär att då spillvatten från exempelvis ett gatukök lämnar lokalen så kommer fettet i fråga att stelna, åka uppåt och fastna inuti ledningarna. Om detta överskottsfett inte tas om hand kommer det att sätta sig som en film i avloppsrören som sakta byggs på till dess att rören helt blockeras.

Detta kan få kostsamma problem som följd, till exempel att man måste högtrycksspola rören för att bli av med blockeringar eller i värsta fall får byta ut rördelar som helt har satts igen. Det kan också ge upphov till otrevliga lukter som man inte gärna vill ha i sin verksamhet. Här kan du läsa mer om hur fettavskiljare fungerar.

Vilka verksamheter måste installera fettavskiljare?

För att skydda avloppsnätet finns det därför krav på att livsmedelsverksamheter installerar en fettavskiljare samt i vissa fall även en uppsamlare som tar hand om avfallet. Värt att nämna är också att man generellt bör undvika att hälla ut fett direkt i avloppet, även om man har en fettavskiljare installerad. Fett från fritöser eller om man har stekt i större mängder fett i en panna skall sorteras separat för att återvinnas.

En tumregel är att en verksamhet som avger mer fett än en vanlig familj ska ha en fettavskiljare installerad. Här är några exempel på verksamhet som omfattas av kraven:

  • Bageri/Konditori
  • Café
  • Restaurang
  • Catering
  • Gatukök
  • Förskolor
  • Hotell
  • Storkök
  • Dagliga verksamheter
  • Äldreboende

Våra fettavskiljare - gravitationsavskiljare med eller utan slamavskiljare

Våra fettavskiljare följer svensk standard SS-EN 1825 och kan anläggas såväl på asfalterad yta utomhus och på grus och gräs. De finns tillgängliga i olika storlek för att vi ska kunna erbjuda lösningar som passar verksamheter av varierande storlek och för att kunna hantera den mängd fett som produceras. Alfa är en gravitationsavskiljare av betong med betäckning i gjutjärn, byggd för att skilja fett från spillvatten. Vi kan leverera den med slamavskiljare eller utan.

fettavskiljare av betong

Fettavskiljare i Stockholm

Om ni har en relativt liten verksamhet (café, korvkiosk, sushirestaurang mm) finns det möjlighet att ansöka om dispens för att få ha en mindre fettavskiljare i Stockholms kommun. 

Att Stockholm som stad ställer höga krav på att verksamheter inom livsmedelsnäringen ska ha en fettavskiljare installerad är en naturlig följd av att problemen tidigare varit stora. I och med att spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras ofta har en högre mängd fett i sig än vad stadens spillvattenledningar klarar av så krävs denna lösning.

I Stockholm har dessutom ett annat problem kunnat skönjas som en följd av att fett fastnar i avlopps- och spillvattensystemen. Detta i form av skadedjur och i synnerhet då råttor. Råttor som tar sig in och äter av fettet och som därefter gör sig hemmastadda i fastigheten i fråga.

Dispens kan ges till mindre verksamheter

Ovan gav vi exempel på vilka verksamheter som måste ha en fettavskiljare installerad. Men, det finns en naturlig fråga i som uppkommer i samband med detta: Det skiljer i storlek mellan olika verksamheter - måste då alla ändå ha en fettavskiljare installerad?

Ett café som endast säljer några enklare smörgåsar avger en mindre mängd fett än vad en större lunchrestaurang gör. Är det då rimligt att dessa båda verksamheter ska ha samma krav över sig?

Det finns två stycken vägar att gå. Den ena handlar om att söka om dispens för att inte behöva installera en fettavskiljare överhuvudtaget. För att en sådan dispens ska godkännas så krävs det - efter en omfattande utredning - att fetthalten från verksamheten inte överstiger 100 mg/l.

En dispens är alltid tidsbegränsad och det är alltså inte möjligt att få en permanent sådan. Dessutom så kan en VA-huvudman ovillkorslöst häva en dispens om denne upptäcker att avloppet tar skada som en följd av att verksamheten i fråga avger mer fett än normalt.

Den andra vägen handlar om att ansöka om dispens för en mindre fettavskiljare. Det är lite lättare, men vi skulle rekommendera att man tar hjälp vid sin ansökan för att ge sig själv ännu bättre möjligheter. Hjälp som innebär att man har en utredning utförd och kan presentera alternativa lösningar för en fettavskiljare av en mindre storlek.

Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet

När du anlitar oss får du hjälp av ett företag med fokus på såväl kvalitet och miljö. Det innebär att vi har de rutiner och kunskaper som krävs för att kunna hjälpa er att få ett system som lever upp till gällande krav på fettavskiljning för olika verksamheter. Vi levererar system för fettavskiljning och kan rekommendera det system som passar bäst för just er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss idag så bokar vi in ett möte där vi går igenom behoven i er verksamhet och tar fram offert på passande system för fettavskiljare och andra former av vattenrening enligt behov. Vi erbjuder helhetslösningar för avloppsvatten samt rening av slam, partiklar, olja, tungmetaller och mer kring dagvattenhantering. Med oss som er partner har ni tillgång till hög kompetens som hjälper er att bedriva er verksamhet på ett bättre sätt. 

Artiklar om fettavskiljare

Här har vi samlat nyheter, artiklar och extra information om fettavskiljare för dig att ta del av. fullständigt arkiv

Hur fungerar en fettavskiljare?

12 okt 2018

Principen för en fettavskiljare är att fett är lättare än vad vatten är. Det gör att om exempelvis en person i ett restaurangkök häller ut fett i avloppet så kommer detta fett att fastna i en fettavskiljare (som påminner invändigt om en slags sluss) innan det når avlopp och vattenledningar. Då fettet stelnar inne i [...]


Egenkontroll av fettavskiljare

14 aug 2018

För verksamheter inom livsmedelshantering - cafeér, restauranger, gatukök, förskolor. äldreboenden, skolor och så vidare - så finns det krav att en fettavskiljare ska finnas installerad. Avger man mer fett än vad ett vanligt hushåll gör så ska detta också samlas upp genom just en fettavskiljare. "Som fastighetsägare så har man ett ansvar i att se [...]


Återvinning av gammalt matfett

16 jul 2018

En fettavskiljare har två stycken klara fördelar. Den första är den mest uppenbara: genom att man reglerat för verksamheter som håller på med livsmedel - restauranger, caféer, gatukök, storkök, bagerier och så vidare - att en fettavskiljare måste finnas så har man också kommit till bukt med ett stort problem. Den andra anledningen handlar om [...]


Gör dig av med fett på ett korrekt sätt

12 jun 2018

Frågan om fett och hanteringen av detta har länge negligerats och behandlats styvmoderligt. Det har skapat problem som i slutändan tvingat fram åtgärder. Problemen i fråga har inneburit att översvämningar skett i olika fastigheter, att avloppsystem drabbats av stopp och att kostnaderna blivit höga för att korrigera dessa. "Genom att vi i Sverige har lagstiftat [...]


Dålig lukt vid felaktigt placerad fettavskiljare

16 maj 2018

En fettavskiljare är en absolut nödvändighet. Den kommer dock även med ett visst ansvar. Regelbunden tömning är ett exempel. Det brukar ske genom att man som exempelvis restaurangägare löser ett abonnemang - i Stockholm sker all tömning av Stockholm Vatten och således får sin fettavskiljare tömd på utsatta dagar och tider; på samma sätt som [...]


Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!