Vad händer med felsorterat avfall?

I de flesta svenska hem källsorteras det numera. Men vad händer egentligen med det avfall som sorteras fel? Här berättar vi mer om detta.

Avfall som sorteras fel sker på bekostnad av miljön – och i förlängningen oss alla. Därför får du betala en extra avgift när du sorterar fel.

Lagen om att sortera avfall på ett korrekt sätt måste följas av alla. Denna lag har skapats för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett sätt som är miljövänligt sätt och dessutom kunna återanvända, återvinna och energiutvinna materialet på maximalt sätt. Varje år visar undersökningar att ungefär 60 procent av avfallet är felsorterat. Detta handlar om värdefullt material som lika bra skulle kunna användas till nya produkter.

Det är viktigt att du sorterar ditt avfall rätt

Korrekt källsortering innebär att vi tar hand om miljön på ett bättre sätt. Glas blir till nytt gas, matavfall förädlas till biogödsel och restavfall utnyttjas som en energiresurs i form av fjärrvärme eller el. En del material går helt enkelt att återvinna och andra att energiutvinna. Men för att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att alla sorterar på ett korrekt sätt. Avfall som sorteras fel innebär kostnaden – både för miljön, dig själv och det svenska folket.

Återvinningen blir förstörd

Felsortering förstör återvinningen. När avfall som är lagt på fel plats upptäcks kan i värsta fall möjligheten att återvinna en hel sopbils lass försvinna. Detta är ett stort problem för miljön eftersom vi inte kan ta tillvara denna resurs, dessutom leder detta till ökade kostnader för företagen som sköter återvinningen och i förlängningen för konsumenterna.

Förbränning ett sämre alternativ

Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme, något som är ett betydligt sämre alternativ än materialåtervinning ur ett miljöperspektiv. Detta är varför det infördes en förbränningsskatt på restavfall 2020. Ju mer du sorterar fel, desto mer restavfall och desto dyrare för alla.
Sortera rätt och var smart – det är bra för både miljön, framtida generationer och din plånbok.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
22 May 2021